Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF

Za-ca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej - dr hab. Anna Ścisłowska - Czarnecka, prof. AWF

Członekowie Komisji Rekrutacyjnej:

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

dr hab. Wanda Forczek – Karkosz, prof. AWF

dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF

 Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej zostanie przeprowadzona w terminie od 8 sierpnia do 9 września 2022 roku

 8.08. – 21.08.2022

rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji  Kandydatów (IRK)

22.08. – 4.09.2022

weryfikacja formalna dokumentów oraz merytoryczna ocena kompetencji Kandydata

31.08.2022

ogłoszenie terminu (miejsce i godzina) przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

 5.09. – 8.09.2022

rozmowy kwalifikacyjne

 9.09.2022

ogłoszenie listy rankingowej i listy przyjętych

9.09.2022-23.09.2022

dostarczenie do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej  oryginały dokumentów rekrutacyjnych oraz   wypełnią  deklarację podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej

Październik 2022 roku – rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej

Podczas rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Kandydat zamieszcza w terminie od 8 do 21 sierpnia 2022 roku następujące dokumenty:

OBOWIĄZKOWE

 • skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub jego odpowiednik wraz z suplementem,
 • skan zaświadczenia o średniej z ocen uzyskanych w przebiegu studiów magisterskich,
 • naukowe Curriculum Vitae przedstawiające przebieg rozwoju naukowego wraz ze stosownymi wykazami (np. publikacji, konferencji, innych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych) w formacie pdf,
 • projekt zamierzonej rozprawy doktorskiej w formacie pdf,
 • skan pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, wyspecjalizowanego w przedmiotowej problematyce badawczej, na objęcie opieką naukową Kandydata w zakresie związanym z jego badaniami i przyszłą pracą doktorską (formularz),

 DODATKOWE

 • skan zaświadczenia o udziale Kandydata w realizacji projektów badawczych wydane przez kierownika projektu wraz ze wskazaniem roli i zakresu zadań wykonywanych przez Kandydata (formularz),
 • skan pierwszych stron publikacji naukowych (tj. artykułów, monografii, książek, rozdziałów w monografiach i książkach) lub oświadczenie Redakcji czasopisma lub wydawnictwa o przyjęciu prac do druku,
 • skan zaświadczenia o udziale Kandydata w realizacji projektów badawczych wydane przez kierownika projektu wraz ze wskazaniem roli i zakresu zadań wykonywanych przez Kandydata (formularz),
 • dodatkowo, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może przedstawić rekomendację samodzielnego pracownika naukowego oraz inne niż wymagane dokumenty, tj. dyplomy, certyfikaty udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach naukowych, kołach naukowych, raporty, ekspertyzy, zaświadczenia o współpracy naukowej, staże naukowe i dydaktyczne oraz inne dokumenty poświadczające zdobyte kompetencje naukowe.

I etap kwalifikacji - ocena dokumentacji złożonej przez Kandydata.

 1. Na ocenę wartości projektu badawczego składać się będzie ocena merytoryczna projektu badawczego. Komisja kwalifikacyjna oceni zgodność tematyki projektu badawczego z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej. Brak zgodności oznaczać będzie negatywną opinię o projekcie i zatrzymanie jego dalszego procedowania merytorycznego.
  Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów. Kandydat za przedstawiony projekt badawczy może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 1. Komisja kwalifikacyjna ocenia zgłoszenia według poniższych kryteriów:
 • oryginalności badań,
 • wartości metodologii badań i prawidłowości doboru narzędzi pomiarowych,
 • znajomości aktualnego stanu wiedzy w zakresie podejmowanego tematu badań,
 • możliwości zrealizowania zamierzonych badań,
 • przedstawienia harmonogramu realizacji projektu badawczego,
 • możliwości zapewnienia opieki naukowej przez promotora.
 1. Za udokumentowane osiągnięcia twórcze i naukowe (zwłaszcza w formie publikacji) Kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część kwalifikacji od 0 do 10 punktów. Punkty (od 0 do 35) za publikacje naukowe będą przyznawane przez egzaminatorów po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki AWF o wartości naukowej prac. Ocenie (od 0 do 15) poddane zostaną także inne (niż publikacyjne) formy aktywności związane z działalnością naukową.
 1. Laureaci „Diamentowego Grantu" lub ”Pereł Nauki” otrzymują za swoje osiągnięcia dodatkowo 30 punktów.

 2. Za udziału Kandydata w projektach badawczych Kandydat otrzymuje od każdego z egzaminatorów od 0 -10 punktów w zależności od rangi grantu, roli Kandydata w realizacji zadań i rodzaju zadań w projekcie.

 3. Średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów według następującej skali:
  • ocena 4.91 – 5.0 - 10 pkt.
  • ocena 4.81 – 4,9 - 9 pkt.
  • ocena 4.71 – 4.8 - 8 pkt.
  • ocena 4.61 – 4.7 - 7 pkt.
  • ocena 4.51 – 4.6 - 6 pkt.
  • ocena 4.41 – 4.5 - 5 pkt.
  • ocena 4.31 – 4.4 - 4 pkt.
  • ocena 4.21 – 4.3 - 3 pkt.
  • ocena 4.11 – 4.2 - 2 pkt.
  • ocena 4.00 – 4.1 - 1 pkt

II etap kwalifikacji - rozmowa z Kandydatem

Kandydat za II etap kwalifikacji może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Każdy z egzaminatorów może przyznać Kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ma na celu ocenę predyspozycji do pracy naukowej oraz zainteresowań badawczych. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą odpowiedzi Kandydatów nt.:

 • przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, metodologii, harmonogramu realizacji itd., jak również argumentowania celów i tez planowanej pracy doktorskiej),
 • przedstawionego dorobku naukowego kandydata,
 • motywacji do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej oraz indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego,
 • zainteresowań naukowych i preferencji w poznawaniu warsztatu badacza,
 • dotychczasowych doświadczeń związanych z osiąganiem kompetencji zawodowych,
 • oceny możliwości wykonania badań związanych z realizacją pracy doktorskiej,
 • pytań z zakresu nauk o kulturze fizycznej,
 • dotychczasowych doświadczeń badawczych,
 • udokumentowanych kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (w tym zagranicznymi).

Obsługa rekrutacji

mgr Anna Jakubowska
pok. 307 pawilon III
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 12 683 10 61

Godziny przyjęć:

poniedziałek 10:00-12:00
czwartek 12:00-14:00

 • Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78