• O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się Kandydat, który legitymuje się tytułem magistra, równorzędnym lub wyższym lub posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała.
 • Do Szkoły Doktorskiej AWF w roku akademickim 2024/2025 zostanie przyjętych nie więcej niż 6 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie niższą niż 120 pkt.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej zostanie przeprowadzona w terminie od 19 sierpnia do 20 września 2024 roku

19.08.2024 – 01.09.2024

rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji  Kandydatów (IRK)

02.09.2024 – 15.09.2024

weryfikacja formalna dokumentów oraz merytoryczna ocena kompetencji Kandydata

06.09.2024

ogłoszenie terminu (miejsce i godzina) przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

16.09.2024 – 19.09.2024

rozmowy kwalifikacyjne

 20.09.2024

ogłoszenie listy rankingowej i listy przyjętych

 

23.09.2024-27.09.2024

 

dostarczenie do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z wypełnioną deklaracją podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej

Październik 2024 roku – rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej

 

Podczas rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Kandydat zamieszcza w terminie od 19 sierpnia do 1 września 2024 roku następujące dokumenty:

OBOWIĄZKOWE

 • uzupełniony kwestionariusz osobowy (formularz w systemie IRK)
 • skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub jego odpowiednik wraz z suplementem,
 • skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen uzyskanych w przebiegu studiów magisterskich,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki,
 • naukowe Curriculum Vitae przedstawiające przebieg rozwoju naukowego wraz ze stosownymi wykazami (np. publikacji, konferencji, innych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych) w formacie pdf,
 • projekt zamierzonej rozprawy doktorskiej w formacie pdf,
 • skan pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, wyspecjalizowanego w przedmiotowej problematyce badawczej, na objęcie opieką naukową Kandydata w zakresie związanym z jego badaniami i przyszłą pracą doktorską (FORMULARZ OBOWIĄZKOWY).

 DODATKOWE

 • skan pierwszych stron publikacji naukowych (tj. artykułów, monografii, książek, rozdziałów w monografiach i książkach) lub oświadczenie Redakcji czasopisma lub wydawnictwa o przyjęciu prac do druku wraz z opisem wkładu Kandydata w powstanie publikacji, podpisanym przez pierwszego autora,
 • skan zaświadczenia o udziale Kandydata w realizacji projektów badawczych wydane przez kierownika projektu wraz ze wskazaniem roli i zakresu zadań wykonywanych przez Kandydata na obowiązującym FORMULARZU,
 • dodatkowo, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może przedstawić rekomendację samodzielnego pracownika naukowego oraz inne niż wymagane dokumenty, tj. dyplomy, certyfikaty udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach naukowych, kołach naukowych, raporty, ekspertyzy, zaświadczenia o współpracy naukowej, staże naukowe i dydaktyczne oraz inne dokumenty poświadczające zdobyte kompetencje naukowe.

I etap kwalifikacji - ocena dokumentacji złożonej przez Kandydata

 1. Na ocenę wartości projektu badawczego składać się będzie ocena merytoryczna projektu badawczego. Komisja kwalifikacyjna oceni zgodność tematyki projektu badawczego z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej. Brak zgodności oznaczać będzie negatywną opinię o projekcie i zatrzymanie jego dalszego procedowania merytorycznego.
  Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów. Kandydat za przedstawiony projekt badawczy może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 2. Komisja kwalifikacyjna ocenia zgłoszenia według poniższych kryteriów:
 • oryginalności badań,
 • wartości metodologii badań i prawidłowości doboru narzędzi pomiarowych,
 • znajomości aktualnego stanu wiedzy w zakresie podejmowanego tematu badań,
 • możliwości zrealizowania zamierzonych badań,
 • przedstawienia harmonogramu realizacji projektu badawczego,
 • możliwości zapewnienia opieki naukowej przez promotora.
 1. Za udokumentowane osiągnięcia twórcze i naukowe (zwłaszcza w formie publikacji) Kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część kwalifikacji od 0 do 10 punktów. Punkty (od 0 do 35) za publikacje naukowe będą przyznawane przez egzaminatorów po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki AWF o wartości naukowej prac. Ocenie (od 0 do 15) poddane zostaną także inne (niż publikacyjne) formy aktywności związane z działalnością naukową.
 2. Laureaci „Diamentowego Grantu" lub ”Pereł Nauki” otrzymują za swoje osiągnięcia dodatkowo 30 punktów.
 3. Za udziału Kandydata w projektach badawczych Kandydat otrzymuje od każdego z egzaminatorów od 0 -10 punktów w zależności od rangi grantu, roli Kandydata w realizacji zadań i rodzaju zadań w projekcie.
 4. Średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów według następującej skali:
  • ocena 4.91 – 5.0 - 10 pkt.
  • ocena 4.81 – 4,9 - 9 pkt.
  • ocena 4.71 – 4.8 - 8 pkt.
  • ocena 4.61 – 4.7 - 7 pkt.
  • ocena 4.51 – 4.6 - 6 pkt.
  • ocena 4.41 – 4.5 - 5 pkt.
  • ocena 4.31 – 4.4 - 4 pkt.
  • ocena 4.21 – 4.3 - 3 pkt.
  • ocena 4.11 – 4.2 - 2 pkt.
  • ocena 4.00 – 4.1 - 1 pkt
  • poniżej 4.00 - 0 pkt.

II etap kwalifikacji - rozmowa z Kandydatem

Kandydat za II etap kwalifikacji może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Każdy z Członków Komisji może przyznać Kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ma na celu ocenę predyspozycji do pracy naukowej oraz zainteresowań badawczych. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą odpowiedzi Kandydatów nt.:

 • przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, metodologii, harmonogramu realizacji itd., jak również argumentowania celów i tez planowanej pracy doktorskiej),
 • przedstawionego dorobku naukowego kandydata,
 • motywacji do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej oraz indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego,
 • zainteresowań naukowych i preferencji w poznawaniu warsztatu badacza,
 • dotychczasowych doświadczeń związanych z osiąganiem kompetencji zawodowych,
 • oceny możliwości wykonania badań związanych z realizacją pracy doktorskiej,
 • pytań z zakresu nauk o kulturze fizycznej,
 • dotychczasowych doświadczeń badawczych,
 • udokumentowanych kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (w tym zagranicznymi).

Obsługa rekrutacji

mgr Anna Jakubowska
pok. 307 pawilon III
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 12 683 10 61

Godziny przyjęć:

poniedziałek 10:00-12:00
czwartek 12:00-14:00

 • Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78