Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej regulowane jest cytowanym poniżej ZARZĄDZENIEM NR 10/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.), § 13 Statutu Akademii oraz w wykonaniu Uchwały Senatu Nr 13/III/2019 z 28 marca 2019 roku zarządzam co następuje:

§ 1

 1. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie tworzy się Szkołę Doktorską Nauk o Kulturze Fizycznej.
 2. Szkoła doktorska będzie kształcić doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej - nauki o kulturze fizycznej.
 3. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej dyrektorem.
 4. Dyrektora powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu. Kompetencje dyrektora szkoły określa rektor. Kadencja dyrektora trwa cztery lata.
 5. Na wniosek dyrektora, rektor może powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej określając jego kompetencje.
 6. Na wniosek dyrektora, rektor powołuje trzyosobowe Kolegium Szkoły Doktorskiej.

§ 2

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy szkoły doktorskiej;
 2. przedstawienie Senatowi zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 3. przedstawienie Senatowi do zatwierdzenia programu kształcenia w szkole doktorskiej;
 4. zatwierdzenie listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej;
 5. wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej i skreślenia z listy doktorantów, na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora;
 6. wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie stypendiów doktoranckich, na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora;
 7. przedstawienie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej, regulaminu szkoły doktorskiej. W przypadku braku przedmiotowej opinii, lub braku porozumienia z Samorządem Doktorantów Szkoły Doktorskiej w zakresie treści regulaminu decyzje w tej sprawie podejmuje Senat.

§ 3

Od decyzji dyrektora Szkoły Doktorskiej przysługuje doktorantom Szkoły Doktorskiej odwołanie do Prorektor ds. Studenckich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78