Zmiany dotyczące formy przeprowadzania zajęć seminaryjnych oraz realizowanych praktyk w Szkole Doktorskiej.  

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 25 marca 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478) w związku z art. 104, 104[1], 104[2], 104[3] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządzam co następuje:

§1

W Załączniku nr 1 do Zarządzania Rektora Nr 25/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 44 ust. 1 po pkt. 3) dodaje się pkt 3a): w następującym brzmieniu: „zajęć seminaryjnych w Szkole Doktorskiej z grupą 3 osób”;

2) w § 44 ust. 1 po pkt. 10) dodaje się pkt 11): w następującym brzmieniu: „praktyk realizowanych w Szkole Doktorskiej pod opieką nauczyciela akademickiego, za które Dyrektor Szkoły może przyznać pracownikowi do 3 godzin dydaktycznych po zakończeniu praktyki”.

§2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przy rozliczaniu zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej od roku akademickiego 2020/2021.

2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 25/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pozostają bez zmian.

 

Załączniki:
Pobierz plik (12-nowelizacja-25-2019-regulaminu-pracy.pdf)Zarządzenie nr 12/2021[1]206 kB
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78