UCHWAŁA 6/III/2022 SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęta na posiedzeniu w dniu 24 marca  2022 roku

 Działając na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Uczelni, Senat podjął następującą uchwałę:

 SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków Senatu, obecnych 19 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 19 członków Senatu, głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) na podstawie art. 200 ust. 2
– ustawy z dnia  20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) zatwierdził „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie” na rok akademicki 2022/2023.

„Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej…..” stanowią Załącznik do niniejszej uchwały.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78