dr hab. Łukasz Kryst, prof. AWF

Antropolog, auksolog i biolog, urodzony w 1980 roku w Częstochowie. W 2004 r. ukończył studia magisterskie na kierunku biologia (specjalność antropologia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tymże roku rozpoczął studia doktorancie na ww. Wydziale, które ukończył w 2009 r. broniąc pracy poświęconej zmianom międzypokoleniowym wymiarów głowy człowieka. Od roku 2009 jest zatrudniony w Zakładzie Antropologii, Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, początkowo na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku – profesora uczelni. W 2017 r. uzyskał habilitację na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: „Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w aspekcie międzygeneracyjnych zmian wymiarów ciała oraz aktywności i sprawności fizycznej”.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z czego blisko 50-ciu opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Uczestniczył również w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wygłaszając referaty, m.in. w Danii, Rosji, Indiach i Portugalii. Kierownik lub wykonawca projektów badawczych finansowanych przez uczelnię jak i źródła zewnętrzne. Współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi na świecie, m.in. we Włoszech i Indiach. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i skarbnikiem krakowskiego oddziału Towarzystwa.

Główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę szeroko pojętych trendów sekularnych, zwłaszcza zmian cech związanych ze składem ciała. Ponadto, jego zainteresowania związane są z problemem nadwagi i otyłości, sprawnością i aktywnością fizyczną, czynnikami rozwoju człowieka, dojrzewaniem płciowym, dymorfizmem płciowym oraz budową i składem ciała sportowców. W obrębie tejże tematyki możliwa jest realizacja przyszłych projektów badawczych.

 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78